رشد، کسب و کار، شروع کردن، به سرانجام رساندن کارها، پیشرفت